07/11/17

מתן הסמכה למכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בשילוב תלמידים עם לקויי למידה ועם קשיי התנהגות

בישיבתה ביום י"ח בחשון תשע"ח (7.11.2017) אימצה המועצה להשכלה הגבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרות על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין להעניק תואר שני (M.Ed.) בשילוב תלמידים עם לקויי למידה ועם קשיי התנהגות.
  3. להדגיש את חשיבות עמידת המכללה בהצהרתה מיום 2.8.2017 על המשך פעילותה לשיפור האיכות האקדמית של התוכנית.