20/03/18

מתן הסמכה למכללה האקדמית תל-חי להעניק תואר פרופסור חבר בתחום הביוטכנולוגיה באופן עצמאי

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018), דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה מיום 16.1.2018 בדבר בקשת המכללה האקדמית תל חי לקבל הסמכה להעניק תואר פרופסור חבר בתחום הביוטכנולוגיה באופן עצמאי, והיא החליטה כלהלן:

א.         להעניק למכללה האקדמית תל-חי הסמכה להעניק תואר פרופסור חבר באופן עצמאי בתחום הביוטכנולוגיה לשלוש שנים מיום קבלת החלטה זו, בכפוף לתנאים שיפורטו להלן.

ב.         במהלך שלוש השנים של תקופת ההסמכה, תעביר המכללה האקדמית תל חי דיווח שנתי לבחינתו של פורום יושבי הראש של הוועדות העליונות למינוי פרופסורים של המל"ג, בסופה של כל שנה אקדמית. באמצעות דיווח זה יקיים הפורום מעקב אחר תהליך הענקת תארי פרופסור חבר באופן עצמאי על ידי המוסד ויוודא שלא חל שינוי (לרעה) במצבת הפרופסורים במוסד, באופן כזה שיחייב את המל"ג לדון מחדש בהסמכה שניתנה למוסד.

הדיווח השנתי יכלול את הפרטים הבאים:

  1. רשימה של כל חברי הסגל ה"ליבתי" במוסד אשר בעלי תואר פרופסור חבר ופרופסור מן המניין, התקנון והנהלים הפנימיים במוסד לביצוע הליכים להגשה וקידום חברי סגל המועמדים להעלאה לדרגות פרופסור חבר, הרכב המועצה האקדמית העליונה של המוסד והרכב ועדת המינויים המוסדית.
  2. רשימה של חברי הסגל להם הוענק תואר פרופסור חבר בתחום הביוטכנולוגיה מכוח ההסמכה בשנת הדיווח והתיקים של חברי הסגל שנדונו לקבלת תואר פרופסור חבר בתחום הביוטכנולוגיה מכוח ההסמכה בשנת הדיווח- אלו שאושרו וגם אלו שנדחו.

ג.          ההסמכה להעניק תואר פרופסור חבר באופן עצמאי מותנית בכך שהמכללה האקדמית תל חי תמשיך לפעול בהליכים הפנימיים שלה להגשת מועמדים לקבלת תואר פרופסור, על פי תקנון המל"ג מיום 8.7.2014 (כפי שעודכן ביום 28.10.2014, 3.3.2015 וביום 12.1.2016) בדבר מינוי פרופסורים במוסדות להם אין הסמכה להעניק תואר פרופסור חבר באופן עצמאי.

ד.         ההחלטה שפורטה לעיל נשענת על החלטת המל"ג מיום 19.4.2005 בה נקבעו המתווה והקריטריונים הייחודיים למתן הסמכה למכללות אקדמיות להעניק תואר פרופסור חבר בתחומים ספציפיים באופן עצמאי, ועל החלטת המל"ג מיום 4.11.2003 בדבר הניהול האקדמי של המכללות האקדמיות (כפי שתוקנה ביום 15.2.2005 ועודכנה ביום 1.7.2008 וביום 27.4.2010). ההסמכה שניתנה למכללה האקדמית תל חי מותנית בהמשך עמידת המוסד בהחלטות אלה ובדיווחים תקינים לפורום יושבים הראש של הוועדות העליונות למינוי פרופסורים של המל"ג.

ה.         חידוש ההסמכה בתום שלוש השנים מותנה בהחלטה של המל"ג, לאור עמידת המוסד בתנאי ההסמכה שפורטו בהחלטה זו ובדיווחים תקינים לפורום יושבי הראש של הוועדות העליונות למינוי פרופסורים של המל"ג, לשביעות רצונו.