12/09/17

מתן הסמכה למכללה ירושלים להעניק תואר שני (M.Ed.) בניהול וארגון מערכות חינוך

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז (12.9.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יזהר אופלטקה על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך את מכללה ירושלים להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בניהול וארגון מערכות חינוך.