17/05/16

מתן הסמכה למכללת אורנים להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בניהול וארגון מערכות חינוך

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (17.5.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יזהר אופלטקה על עבודתה ועל הדו"ח שהכינה.
  2. להסמיך את מכללת אורנים להעניק תואר שני (M.Ed.) בניהול וארגון מערכות חינוך.
  3. יש להימנע ממתן ציונים גבוהים מדי ולהקפיד על מתן ציונים המשקפים כראוי את הישגי הסטודנט.