12/04/16

מתן הסמכה למכללת אלקאסמי – מכללה אקדמית לחינוך להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בתוכנית לימודים חד-חוגית במדעים למסלול היסודי

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו (12.4.2016) אימצה המל"ג את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, מדעי הרוח והאמנות בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדת הבדיקה בראשות פרופ' דוד חן על עבודתה עד כה.
  2. להסמיך את מכללת אלקאסמי – מכללה אקדמית לחינוך, להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) חד-חוגי במדעים למסלול היסודי (א'-ו').