23/05/17

מתן הסמכה למכללת הרצוג בירושלים מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג להעניק תואר שני (M.Ed.) בהגות בחינוך היהודי

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ז (23.5.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית הרצוג בירושלים מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג להעניק בירושלים תואר שני (M.Ed.) בהגות בחינוך היהודי.