09/08/16

מתן הסמכה למכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה להעניק תואר שני (M.Ed.) בניהול וארגון מערכות חינוך

בישיבתה ביום ה' באב תשע"ו (9.8.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יזהר אופלטקה על עבודתה ועל הדו"ח שהכינה.
  2. להסמיך את מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה להעניק תואר שני (M.Ed.) בניהול וארגון מערכות חינוך.