12/04/16

מתן הסמכה למסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בייעוץ ופיתוח ארגוני

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו (12.4.2016)  דנה מליאת המל"ג בהמלצת ועדת המשנה התחומית למדעי החברה, הניהול,  משפטים והתוכניות הרב תחומיות מיום  12.4.2016 בנושא שבנדון והיא מחליטה לאמצה כלהלן:

  1. להודות למומחים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.
  2. לאמץ את חוות דעת המומחים ולהעניק הסמכה למסלול האקדמי של המכללה למנהל להעניק תואר שני ללא תזה בייעוץ ופיתוח ארגוני.