22/12/15

מתן הסמכה למרכז הבינתחומי בהרצליה להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בפסיכולוגיה חברתית

בישיבתה ביום י' בטבת תשע"ו (22.12.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' שפרה שגיא על עבודתה.
  2. לאמץ את המלצת הוועדה ולהעניק למרכז הבינתחומי בהרצליה הסמכה שאינה מוגבלת בזמן

להעניק תואר שני לא מחקרי בפסיכולוגיה חברתית.