12/04/16

מתן הסמכה למרכז הבינתחומי בהרצליה להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בפסיכולוגיה קלינית ומתן הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד אפריל 2019, למרכז הבינלאומי בהרצליה להעניק תואר שני (M.A.) עם תזה בפסיכולוגיה קלינית

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו (12.4.2016)  דנה מליאת המל"ג בהמלצת ועדת המשנה התחומית למדעי החברה, הניהול,  משפטים והתוכניות הרב תחומיות מיום  12.4.2016 בנושא שבנדון והיא מחליטה לאמצה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות דעתם.
  2. לאמץ את המלצת הסוקרים ולהעניק הסמכה זמנית לשלוש שנים למרכז הבינתחומי בהרצליה להעניק תואר שני עם תזה בפסיכולוגיה קלינית.
  3. לאמץ את המלצת הסוקרים ולהעניק הסמכה למרכז הבינתחומי בהרצליה להעניק תואר שני ללא תזה בפסיכולוגיה קלינית.
  4. בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תבדק תוכנית הלימודים במסלול המחקרי בפסיכולוגיה קלינית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה  במלואן.
  5. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה."