19/07/16

מתן הסמכה לסמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות להעניק תואר שני (M.Ed.) בניהול וארגון מערכות חינוך

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ו (19.7.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יזהר אופלטקה על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך את סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות להעניק תואר שני (M.Ed.) בניהול וארגון מערכות חינוך.