09/08/16

מתן הסמכה לסמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות להעניק תואר שני (M.Ed.) בחינוך לפעילות גופנית ולבריאות

בישיבתה ביום ה' באב תשע"ו (9.8.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' מיקי שיינוביץ על עבודתה ועל הדו"ח שהכינה.
  2. להסמיך את סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות להעניק תואר שני (M.Ed.) בחינוך לפעילות גופנית ולבריאות.