22/12/15

מתן הסמכה לתוכנית הלימודים לתואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.F.A.) בקולנוע אשר מתקיימת במכללה האקדמית לחינוך בית ברל

בישיבתה ביום י' בטבת תשע"ו (22.12.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה מודה לצוות הסוקרים פרופ' ניצן בן שאול ופרופ' ענר פרמינגר, על עבודתם ועל חוות דעתם.
  2. על בסיס החומר שהוגש, מאמצת המועצה את המלצת הסוקרים ומחליטה להעניק למכללה האקדמית לחינוך בית ברל הסמכה להעניק תואר ראשון "בוגר בהוראה" B.Ed.F.A. בקולנוע למסלול הרב-גילאי.