17/03/15

מתן הסמכה לתקופה של חמש שנים (עד מרץ 2020), לאקדמיה למוסיקה ולמחול להעניק תואר שני (M.Dance) ללא תזה במחול

 

  1. בישיבתה ביום03.2015 דנה ות"ת בהיבט התקציבי ובהיבט של תנאי העסקת הסגל בבקשת האקדמיה למוסיקה ולמחול ע"ש רובין בירושלים,  להעניק תואר שני ללא תזה (M.Dance) במחול.
  2. ות"ת מעבירה את הבקשה למל"ג בצירוף המלצתה כי אין מניעה מן ההיבטים התקציבים התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתוכנית להמליץ לאשר את הבקשה.