15/11/16

מתן הסמכה (ראשונה) לחמש שנים, עד ספטמבר 2021, להעניק תואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בהוראת התושב"ע לבית הספר היסודי (א'-ו') למכללה האקדמית לחינוך תלפיות

בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז (15.11.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המלווה בראשותו של פרופ' דניאל שפרברעל עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את דו"ח הוועדה המלווה ולהעניק למכללה האקדמית לחינוך תלפיות הסמכה זמנית לחמש שנים (עד ספטמבר 2021) להעניק תואר ראשון דו חוגי "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בהוראת התושב"ע לבית הספר יסודי (א' – ו').
  3. על המכללה יהיה להגיש דיווח בתחילת שנת הלימודים תשע"ט  אודות מצבת הסגל, פעילות הסגל, התפתחותו, ושמירה על יציבותו של הסגל הקיים.
  4. על המכללה יהיה להגיש דיווח בתחילת שנת הלימודים תשע"ט אודות התפלגויות הציונים בקורסים השונים.
  5. דיווחי המכללה יועברו לחברי הוועדה המקצועית לחוות דעתם בנוגע לתוכנית הלימודים ואיכותה, לרבות המלצה למל"ג האם להאריך את ההסמכה או לא להאריך את ההסמכה של המוסד להעניק את התואר בתוכנית הלימודים.
  6. מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".