09/06/15

מתן הסמכה (ראשונה) לשלוש שנים (עד מאי 2018) למרכז הבינתחומי בהרצליה להעניק תואר ראשון (B.A.) במתכונת דו-חוגית בלימודי קיימות

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ה (9.6.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המלווה בראשותו של פרופ' יורם אבנימלך על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את דו"ח הוועדה המלווה ולהעניק למרכז הבינתחומי בהרצליה הסמכה זמנית לשלוש שנים ( עד מאי 2018) להעניק תואר ראשון (B.A.) במתכונת דו-חוגית בקיימות.
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה על המוסד לאייש עוד שני תקנים של אנשי סגל מהתחום ובכך להגיע למצבת סגל של שבעה תקנים בסגל הוראה אשר יקדיש את מרב זמנו לתוכנית הלימודים ויהווה את גרעין סגל ההוראה בתוכנית הלימודים.
  4. מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה"