10/02/15

מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן לאוניברסיטה הפתוחה להעניק תואר ראשון (B.A.) דו-חוגי במדעי היהדות (נוהל הסמכה באמצעות איגום קורסים)

בישיבתה ביום כ"א בשבט תשע"ה (10.2.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות מיום 10.2.2015, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על בדיקתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את האוניברסיטה הפתוחה להעניק תואר ראשון (B.A.) דו-חוגי במדעי היהדות.
  3. בהתאם לנוהל לטיפול בבקשה להסמכה לתוכנית לימודים חדשה באמצעות איגום קורסים מתוך תוכניות לימודים מאושרות ( החלטת מל"ג מיום 5.3.2013 ), להסמיך לתקופה שאינה מוגבלת בזמן את האוניברסיטה להעניק את התואר בתוכנית.
  4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על האוניברסיטה לדאוג לכלול בתוך תוכנית הלימודים תכנים המתייחסים לשתי הדתות המונותאיסטיות הנוספות – נצרות ואסלאם.