24/03/15

מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן לאוניברסיטה הפתוחה להעניק תואר שני (M.A.) עם וללא תזה בפסיכולוגיה חברתית

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ה (24.3.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה לחברה, משפטים, ניהול ועסקים, ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יעקב שול על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את המלצת הוועדה ולהעניק לאוניברסיטה הפתוחה הסמכה שאינה מוגבלת בזמן להעניק תואר שני (M.A.) עם וללא תזה בפסיכולוגיה חברתית.