09/06/15

מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן לאוניברסיטה הפתוחה להעניק תואר "בוגר" (B.A.) באמנויות במתכונת חד-חוגית ובמתכונת דו-חוגית

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ה (9.6.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לשני הסוקרים שבחנו את בקשת האוניברסיטה הפתוחה להסמיכה להעניק תואר "בוגר" B.A. באמנויות במתכונת חד-חוגית ובמתכונת דו-חוגית.
  2. להעניק לאוניברסיטה הפתוחה הסמכה שאינה מוגבלת בזמן להעניק תואר "בוגר" B.A. באמנויות במתכונת חד-חוגית ובמתכונת דו-חוגית.