11/02/14

מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן לאוניברסיטת בר-אילן להעניק תואר ראשון (B.A.) בניהול הטכנולוגיה

בישיבתה ביום י"א באדר א' (11.2.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל,  והחליטה, כלהלן:

  1. להודות למומחים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.
  2. לאמץ את חוות דעת המומחים ולהעניק לאוניברסיטת בר-אילן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן להעניק תואר ראשון (B.A.) בניהול הטכנולוגיה.
  3. להמליץ לאוניברסיטת בר-אילן לבחון את ההמלצות בנוגע לתוכנית, כפי שהועברו לידיעתם.