03/03/15

מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן לבצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים להעניק תואר ראשון (B.F.A.) באמנויות המסך

בישיבתה ביום י"ב באדר תשע"ה (3.3.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות למומחה על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש לה.
  2. לאמץ את חוות דעת המומחה ולהעניק הסמכה שאינה מוגבלת בזמן לבצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים להעניק תואר ראשון (B.F.A.)  באמנויות המסך.
  3. על המוסד להקפיד כי ציון המעבר משנה לשנה יהיה ממוצע ציונים 70 לפחות.