08/09/15

מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה להעניק תואר שני (M.Sc.) בביוטכנולוגיה

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ה (8.9.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשות פרופ' דוד גוטניק על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה.
  2. לאמץ את דו"ח הוועדה במלואו ולהסמיך (הסמכה שאינה מוגבלת בזמן) את המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה להעניק תואר שני (M.Sc.) ללא תזה בביוטכנולוגיה.
  3. לאור העובדה שלמכללה טרם הוענקה הכרה קבועה, תקופת ההסמכה מותנית בתקופת ההכרה שתינתן למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה כמוסד להשכלה גבוהה.