24/03/15

מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית נתניה להעניק תואר שני (M.A.) בבנקאות ושוק ההון

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ה (24.3.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה לחברה, משפטים, ניהול ועסקים, ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה על עבודתה ועל חוות הדעת שהגישה.
  2. לאמץ את המלצת הוועדה הבודקת ולהעניק הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית נתניה להעניק תואר שני (M.A.) בבנקאות ושוק ההון.