24/03/15

מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון (B.S.N.) בסיעוד

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ה (24.3.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' תמר קרוליק על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה.
  2. לאמץ את דו"ח הוועדה ולהסמיך (הסמכה שאינה מוגבלת בזמן) את המכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון (B.S.N.)  בסיעוד, ללא צורך בהמשך מעקב.
  3. לאור העובדה שלמכללה טרם הוענקה הכרה קבועה, תקופת ההסמכה מותנית בתקופת ההכרה שתינתן למכללה האקדמית צפת כמוסד להשכלה גבוהה.
  4. המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה כי המכללה התחייבה להגביל את שיעור המתקבלים (החריגים), לסוגיהם, ל- 10%.