28/04/15

מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון (LL.B.) במשפטים

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ה (28.4.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה למדעי החברה, ניהול ועסקים מיום 24.3.2015, והיא מחליטה להעניק למכללה האקדמית ספיר הסמכה שאינה מוגבלת בזמן להעניק תואר ראשון (LL.B.) במשפטים. זאת, בהתבסס על כך שוועדת המשנה שמעה את נציגי המוסד והשתכנעה כי בתוכנית לתואר ראשון במשפטים קיים גרעין סגל איכותי, והמכללה פועלת לשמור על המשך קיומו של גרעין סגל איכותי גם בעתיד.