09/06/15

מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר ראשון (B.A.) בכלכלה ובנקאות

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ה (9.6.2015) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים, ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 19.5.2015 בנושא שבנדון. מאחר והמוסד הגיש את התחייבות סגל ההוראה החדש אשר יצטרף לתקופה של  שלוש שנים, החליטה המועצה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות דעתם.
  2. להעניק למכללה האקדמית אשקלון הסמכה שאינה מוגבלת בזמן להעניק תואר ראשון בכלכלה ובנקאות וזאת בהסתמך על התחייבות המרצים כי יצטרפו לתוכנית הלימודים בכלכלה ובנקאות החל משנה"ל תשע"ו.