30/06/15

מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון (B.A.) בכלכלה יישומית וניהול במתכונת חד-חוגית

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ה (30.6.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקר על עבודתו.
  2. להעניק הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון (B.A.) בכלכלה יישומית וניהול במתכונת חד-חוגית.
  3. המל"ג עתידה לקיים דיון עקרוני בעניין תנאי הקבלה וקורסים פנימיים המחליפים תנאים אלה. כל החלטה עתידית בנושא תחול על המוסד.
  4. עד להחלטה עקרונית בנושא, על המוסד לקבל סטודנטים שאינם עומדים בתנאי הקבלה בהיקף שלא יחרוג מ- 10 אחוז מכלל הסטודנטים המתקבלים לתוכנית הלימודים.