30/06/15

מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה להעניק תואר שני (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת תוכנה

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ה (30.6.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל  והחליטה כלהלן:

לאור הנתונים שהוגשו אודות הפעילות המחקרית של חברי הסגל בתוכנית הלימודים לתואר שני (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת תוכנה במכללה, מחליטה המועצה להשכלה גבוהה להסמיך לתקופה שאינה מוגבלת בזמן את המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה להעניק תואר שני (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת תוכנה. משך ההסמכה כפוף להכרה במכללה.