19/05/15

מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון (B.A.) בכלכלה וחשבונאות

בישיבתה ביום א' בסיון תשע"ה (19.5.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 19.5.2015.  תת-ועדת המשנה עיינה בחוות דעת הסוקרים אשר המליצו על הארכת ההסמכה פעם נוספת, וקיימו דיון עם נשיא המוסד, פרופ' עמרי ידלין  ועם ראש תוכנית הלימודים המיועדת פרופ' גילה בניסטי, והשתכנעה כי הערות הסוקרים מולאו.  המל"ג  מחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות דעתם.
  2. להעניק למכללה האקדמית ספיר הסמכה שאינה מוגבלת בזמן להעניק תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות.