10/11/15

מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית לישראל ברמת-גן להעניק תואר ראשון (B.A.) בניהול מערכות מידע

בישיבתה שהתקיימה ביום כ"ח בחשון תשע"ו (10.11.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1.    להודות למומחים על עבודתם ועל חוות דעתם.
  2.    להסמיך (הסמכה שאינה מוגבלת בזמן) את המכללה האקדמית לישראל ברמת-גן להעניק תואר ראשון B.A. בניהול מערכות מידע.
  3.    ככל שהמכללה תבקש להציע תוכנית לימודים לתואר B.Sc. יהיה עליה להגיש תוכנית שתעמוד במתווה המל"ג לתוכניות לימודים במערכות מידע (החלטת המל"ג מיום 14.6.11).
  4.    לאור העובדה שלמכללה טרם הוענקה הכרה קבועה, תקופת ההסמכה מותנית בתקופת ההכרה שתינתן המכללה האקדמית לישראל ברמת גן כמוסד להשכלה גבוהה.