10/11/15

מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית סכנין להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) חד-חוגי בשפה וספרות ערבית במסלול היסודי (א'-ו')

בישיבתה שהתקיימה ביום כ"ח בחשון תשע"ו (10.11.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקר על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
  2. להסמיך לתקופה שאינה מוגבלת בזמן את מכללת סכנין – מכללה אקדמית לחינוך להעניק תואר  "בוגר בהוראה" (.B.Ed) חד-חוגי בשפה וספרות ערבית למסלול היסודי (א'-ו').