10/12/13

מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית עמק יזרעאל להעניק תואר שני (M.A.) בייעוץ ופיתוח ארגוני

בישיבתה ביום ז' בטבת תשע"ד (10.12.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות למומחה על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש לה.
  2. לאמץ את חוות דעת המומחה ולהעניק הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית עמק יזרעאל להעניק תואר שני ללא תזה (M.A.) בייעוץ ופיתוח ארגוני.
  3. בהתאם להתחייבות המכללה, החל משנת הלימודים תשע"ד יתווספו בחינות גם בקורסים הבאים:

תיאוריות בהתנהגות ארגונית

אסטרטגיות בניהול משאבי אנוש

אתיקה בייעוץ ארגוני

שינוי ארגוני ולמידה ארגונית

כלי מחקר והערכה ליועצים ולמנהלים ארגונים