מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללת חמדת הדרום להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי במדעים וטכנולוגיה למסלול היסודי (א'-ו')

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ה (9.6.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקר על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
  2. על בסיס תשובת המכללה להערות הסוקר, להסמיך לתקופה שאינה מוגבלת בזמן את המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי במדעים וטכנולוגיה למסלול היסודי (א-'ו').
  3. על המכללה להקפיד בנושא תנאי הקבלה לתוכנית בהתאם להנחיות משרד החינוך המתעדכנות מעת לעת.