14/07/15

מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) חד-חוגי בשפה וספרות אנגלית במסלול היסודי (א'-ו')

בישיבתה ביום כ"ז בתמוז תשע"ה (14.7.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרות על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך לתקופה שאינה מוגבלת בזמן את מכללת סכנין – מכללה אקדמית לחינוך להעניק תואר "בוגר בהוראה" (.B.Ed) חד-חוגי בשפה וספרות אנגלית למסלול היסודי (א'-ו').