03/03/15

מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר שני במיסים בעסקים

בישיבתה ביום י"ב באדר תשע"ה (3.3.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות למומחים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.
  2. לאמץ את חוות דעת המומחים ולהעניק הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר שני ללא תזה  (M.B.T.) במיסים בעסקים.