09/06/15

מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למרכז האקדמי למשפט ולעסקים להעניק תואר ראשון במינהל עסקים

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ה (9.6.2015) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת תת-ועדת משנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים, ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 19.5.2015 בנושא שבנדון. לאחר עיון בחוות דעת הסוקר, שמיעת נציגי המוסד בתת הוועדה וכן בקשה להתייחסות נוספת של הסוקר לתגובת המוסד המועצה מחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקר על עבודתו ועל חוות דעתו.
  2. להעניק למרכז האקדמי למשפט ולעסקים הסמכה שאינה מוגבלת בזמן להעניק תואר ראשון (B.A.) במנהל עסקים.