09/06/15

: מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למרכז האקדמי רופין להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בפסיכולוגיה קלינית

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ה (9.6.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות למומחים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.
  2. לאמץ את חוות דעת המומחים ולהעניק הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למרכז האקדמי רופין להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בפסיכולוגיה קלינית.