10/11/15

מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למרכז האקדמי לב להעניק תואר ראשון (B.A.) במינהל עסקים

בישיבתה שהתקיימה ביום כ"ח בחשון תשע"ו (10.11.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את המרכז האקדמי לב להעניק תואר ראשון (B.A.) במינהל עסקים לתקופה שאינה מוגבלת בזמן.