19/05/15

מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למרכז הבינתחומי בהרצליה להעניק תואר שני עם וללא תזה בהתנהגות ופיתוח ארגונים

בישיבתה ביום א' בסיון תשע"ה (19.5.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 28.4.2015 והיא מחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקר על עבודתו.
  2. לאמץ את חוות דעתו ולהעניק הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למרכז הבינתחומי בהרצליה להעניק תואר שני עם וללא תזה בהתנהגות ופיתוח ארגונים.
  3. מומלץ כי המרכז הבינתחומי בהרצליה ירחיב את נושאי התזות כך שיעסקו בנושאים הקשורים יותר לפיתוח ארגונים.