09/06/15

מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן לתוכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) ב"האגדה והוראתה בגישה רב-תחומית" של אמנה-אפרתה – מכללה אקדמית לאמנויות

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ה (9.6.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יעקב אלבוים על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך לתקופה שאינה מוגבלת בזמן את אמונה-אפרתה – מכללה האקדמית לאמנויות ולחינוך להעניק תואר שני (M.Ed.) ב"האגדה והוראתה בגישה רב תחומית".
  3. מומלץ למכללה להמשיך ולפעול לחיזוק ההיבטים הרב תחומיים בתוכנית וביטויים בפרויקטי הגמר.