14/02/17

מתן פטורים מלימודים אקדמיים בגין לימודים לא אקדמיים – החלטת מועצה מיום 14.2.2017

בישיבתה ביום י"ח בשבט תשע"ז (14.2.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה העליונה להסמכה, הכרה ורישוי בדבר בחינה מחודשת של מתן פטורים מלימודים אקדמיים בגין לימודים לא אקדמיים בהמשך לפניית מה"ט להרחבת נקודות זכות להנדסאים לצורך לימודי המשך אקדמיים והיא מחליטה כדלהלן:
1. באשר לקבלת הנדסאים לתוכניות לימודים קיימות לתואר ראשון (בהנדסה או בתחומים אחרים) – היקפו המקסימלי של פטור מלימודים אקדמיים על בסיס לימודים לא אקדמיים יהיה עד רבע מהיקף נקודות הזכות לתואר האקדמי.
2. מוסדות אקדמיים יוכלו להגיש בקשות למל"ג לפתיחת תוכניות חדשות לתואר ראשון, ייחודיות וייעודיות להנדסאים, במסגרתן יתאפשר פטור של עד שליש מנקודות הזכות לתואר האקדמי, וזאת בהתאם לרקע ולהכשרה שקיבל ההנדסאי במסגרת לימודיו הקודמים ובהתאם לרלבנטיות של לימודי ההנדסאות לתואר.