10/09/13

נוהל אישור פתיחה וקיום תכנית לימודים חדשה או קיימת בשפה זרה – החלטת מועצה מישיבתה מיום 10.9.2013

בישיבתה ביום ו' בתשרי תשע"ד (10.9.2013), דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון ואימצה את המלצות הוועדה העליונה להסמכה, הכרה ורישוי והחליטה על נוהל אישור פתיחה וקיום תוכנית לימודים חדשה או קיימת בשפה זרה, כמפורט להלן ומצורף להחלטה זו:

מוסד להשכלה גבוהה המבקש לקיים תוכנית לימודים בשפה זרה – יגיש לאגף האקדמי בקשה בכתב, בהתאם לנהלי המל"ג ונוהל זה, כמפורט להלן:

  1. הגשת הבקשה

1.1        בקשה של מוסד לקיים תוכנית לימודים חדשה בשפה זרה, שלא מהווה תרגום או הסבה של תוכנית מקבילה בשפה העברית שאושרה לו על ידי המועצה – תיבחן ככל בקשה חדשה להסמכה להעניק תואר אקדמי בהתאם לנהלי מל"ג וות"ת, לרבות לעניין תשלום האגרה, ולגבי מוסדות המתוקצבים על ידי ות"ת – קיומו של אישור להגשה במסגרת התוכנית הרב שנתית של המוסד.

1.2        בקשה של מוסד לקיים תוכנית לימודים בשפה זרה, המהווה תרגום או הסבה של תוכנית מקבילה בשפה העברית שאושרה לו על ידי המועצה [1]   תוגש על ידי ראשי המוסד (נשיא/רקטור/משנה לנשיא לעניינים אקדמיים) ובחתימתו, ותכלול את הפרטים הבאים:

א.         התחייבות כי תוכנית הלימודים זהה לתוכנית שאושרה למוסד בשפה העברית, וכי הדרישות האקדמיות בתוכנית המבוקשת זהות, לרבות תנאי הקבלה, רמת הסגל, התשתיות, משך הלימודים, הקורסים הנלמדים ומתכונתם (שיעור/תרגיל/סמינר) זהים וכך גם לגבי התואר המוענק בסיום הלימודים. אם התוכנית, הסגל וכד' אינם זהים, יש לפרט את ההבדלים.

ב.         התחייבות כי התוכנית בשפה הזרה לא תבוא על חשבון התוכנית הקיימת בעברית, ככל שזו תפתח, ולא תפגע בה (למשל: איכות הסגל, איכות הסטודנטים, היחס לסטודנטים, איכות הקוריקולום, איכות התשתיות).

ג.          מובהר, כי ככל שמוסד מבקש לתרגם/ להסב תוכנית לתואר שני לשפה זרה, המוסד יהיה רשאי לעשות כן בהתאם למתווה ה"אוטונומיה", ככל שיאושר וככל שיעמוד בתנאיו, ובלבד שיעמוד בתנאים אלה לרבות  זהות ברמת התוכנית, לרבות ברמת התכנים, הסגל, התשתיות וכד', בין התוכנית המבוקשת לבין התוכנית המאושרת בעברית ע"י המל"ג.

2. כללים מנחים לבחינת הבקשה לפי סעיף 1.2:

2.1        הבקשה תתקבל באגף האקדמי אצל הממונה הרלוונטי לתחום התוכנית, ותיבדק באגף לגבי עמידתה בדרישות דלעיל.

2.2        על בסיס בדיקת האגף האקדמי, שיוודא את הבטחת זהות התוכנית, התשתיות והסגל – בהתאם להצהרת המוסד, הבקשה תועבר לאישור ועדת המשנה הרלוונטית, זאת בתוך חודשיים מרישום הבקשה (כאמור בסעיף 2.1 לעיל). ככלל, ככל שחוות הדעת של האגף האקדמי תצביע על זהות כאמור, וככל שמדובר בתוכנית לימודים בה רוב רובו של הסילבוס ורשימת הקריאה של התוכנית בעברית ממילא באנגלית, תמליץ ועדת המשנה למל"ג לאשר את תרגום/ הסבת התוכנית לתקופה זמנית של עד שנתיים, תוך מינוי סוקר לליווי התוכנית.  ככל שהוועדה תיווכח כי קיימים הבדלים משמעותיים בין התוכנית בעברית לתוכנית המבוקשת, ימונה סוקר טרם אישור התוכנית.

2.3        בתום שנה מהאישור כאמור בסעיף 2.2 לעיל, יחל הסוקר את בדיקת זהות התוכנית ועמידת המוסד בתנאים האמורים בסעיף 1.2 לעיל, בהתאם להצהרות המוסד. במידה וקיימים הבדלים בין התוכנית המועברת בפועל לבין הצהרת המוסד, יוודא הסוקר כי ההבדלים אינם פוגעים ברמתה האקדמית של התוכנית. כמו כן, הסוקר יבחן את כל ההיבטים האקדמיים הנדרשים, בין היתר, להבטחת תשתיות אקדמיות נאותות וכיו"ב (למשל: איכות הסגל, איכות הסטודנטים, היחס לסטודנטים, איכות הקוריקולום, איכות התשתיות).

2.4        המלצת הסוקר תועבר לוועדת המשנה הרלוונטית טרם מועד סיום האישור הזמני, לצורך דיון והמלצה למל"ג בדבר הארכת האישור או סגירת התוכנית.

2.5        הודעה על החלטת המל"ג תועבר למוסד להשכלה גבוהה.

3. הוראת מעבר

3.1        מוסדות לא יפתחו תוכניות חדשות בשפה זרה ו/או יתרגמו/ יסבו תוכניות קיימות חדשות, שלא בהתאם לנוהל זה.

3.2        מוסדות המלמדים תוכנית בשפה זרה, שלא ניתן להן אישור המועצה בשפה הזרה והן מהוות תרגום או הסבה של תוכנית בעברית שאושרה על ידי המועצה – יפעלו  בהתאם לאמור בנוהל זה ויגישו בקשה לאישור המועצה בתוך תקופה שלא תעלה על שלושה חודשים להסדרת הנושא.

3.3        מוסדות המלמדים תוכנית בשפה זרה, שלא ניתן להן אישור המועצה, גם לא בשפה העברית, לא יפתחו מחזורי לימוד חדשים, ללא אישור המועצה מראש.

 

על אף האמור לעיל, רשאית המועצה לפי שקול דעתה, שלא לאשר פתיחת תוכנית בשפה זרה, וזאת בין היתר בתחומים בהם מרבית חומר הלימוד הנדרש מחייב קריאתם בשפה העברית בלבד.

 

 

[1] מוסד יוכל לתרגם/ להסב קורסים בודדים שאינם מהווים תוכנית לימודים לקראת תואר, ללא צורך באישור המועצה מראש, ובלבד שעמד בתנאים המפורטים לעיל, בין היתר, בהתייחס לזהות רמת הלימודים ולאחר שידווח על כך למועצה.