09/08/16

נוהל גיוס חברים לוועדות בדיקה מקצועיות/סוקרים

בישיבתה ביום ה' באב תשע"ו (9.8.2016) דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא רשימת אנשי אקדמיה בכירים ונוהל בחירה ומינוי מומחים לוועדות בדיקה מקצועיות/סוקרים.  המועצה להשכלה גבוהה קיימה הצבעה לאישור נוהל בחירה ומינוי מומחים לוועדות בדיקה מקצועיות/סוקרים ואישרה את הנוהל בכפוף לתיקונים שהועברו בעת הישיבה.  נוהל בחירה ומינוי מומחים מטעם מל"ג/ות"ת כפי שאושר מופיע כנספח להחלטה זו בסוף הפרוטוקול.