09/08/16

נוהל גיוס חברים לוועדות בדיקה מקצועיות/סוקרים – החלטת מועצה מישיבתה ביום 9.8.2016

בישיבתה ביום ה' באב תשע"ו (9.8.2016) דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא רשימת אנשי אקדמיה בכירים ונוהל בחירה ומינוי מומחים לוועדות בדיקה מקצועיות/סוקרים.  המועצה להשכלה גבוהה קיימה הצבעה לאישור נוהל בחירה ומינוי מומחים לוועדות בדיקה מקצועיות/סוקרים ואישרה את הנוהל בכפוף לתיקונים שהועברו בעת הישיבה.  נוהל בחירה ומינוי מומחים מטעם מל"ג/ות"ת כפי שאושר מופיע כנספח להחלטה זו.

ניהול גיוסים חברים ומומחים לועדות משנה – החלטת מועצה מיום 9.8.2016 –