26/07/17

נוהל הגשת בקשות לפתיחת תוכניות לימודים חדשות שאין להם היבטים תכנוניים

במסגרת תכנית החומש הנוכחית הוגשו מאות בקשות לפתיחת ת”ל חדשות, זאת כתוצאה  מאי הגבלת המוסדות במס’ התכניות שהם מבקשים להגיש וכן מההחלטה לטפל בתכנית החומש גם בבקשות שהוגשו ע”י המכללות לחינוך ואשר עברו/יעברו במהלך החומש לות”ת.

 

לפיכך בשלב זה הצוות המקצועי בות”ת עבד בהתאם לסדרי עדיפויות תחומיים, כאשר לאחר אישור הפעימה השניה עדין כמחצית מהבקשות ימתינו להתייחסותנו ולהחלטות ות”ת/מל”ג, ובנוסף עשרות תכניות מהפעימות הקודמות שטרם הושלם הברור לגביהן וטרם הוחלט האם לאשרן.

 

על מנת לקדם ולייעל את התהליך, מחליטה ות”ת לאשר נוהל להגשת בקשות שהוגשו במסגרת החומש, אשר ככלל אין להן נגיעה להיבטים תכנוניים.

 

לפי נוהל זה, מוסדות שהגישו בקשות לתכניות במסגרת תכנית החומש בהתאם לפירוט להלן, לא יידרשו לקבל אישור ות”ת/מל”ג בהיבט התכנוני, ויוכלו להגיש את התכניות לאישור ביתר ההיבטים, ובלבד שקבלו אישור מראש ובכתב מאגף תכנון ומדיניות כי התכנית נכללת כאחת מאלה:

 

  1. שינוי במתכונות של תכניות לימודים שכבר קיבלו הסמכה, כגון: שילוב בין תארים קיימים בעלי הסמכה לצורך יצירת תואר דו חוגי או חוג לאחר תואר קיים;
  2. הפיכת תואר ראשון חד חוגי לדו חוגי.
  3. הוספת מגמה/התמחות לתואר ראשון קיים בעל הסמכה לרבות במסגרת תואר ראשון רב- תחומי;
  4. הוספת/ביטול תזה לתואר שני מוכר שקיבל הסמכה;
  5. פתיחת תכנית משותפת בין שני מוסדות אקדמיים כאשר לכל מוסד יש תואר קיים מוכר שקיבל הסמכה;
  6. פתיחת תכנית בשפה זרה המקבילה לתכנית קיימת בעלת הסמכה;
  7. פתיחת מסלול ישיר לתואר שני כאשר קיימים תואר ראשון ושני בעלי הסמכה.
  8. תכניות הסבת אקדמאים כשלמוסד יש תואר שקיבל הסמכה.

 

למען הסר ספק יובהר כי נוהל זה מאפשר הגשת התכניות לפי הפירוט דלעיל, ללא צורך בבדיקה בהיבט התכנוני בלבד, וכי בדיקת התכניות כאמור, ביתר המישורים – לרבות תקציבי, אקדמי, שכר סגל ומשפטי – תתבצע בהתאם לנהלי ות”ת/מל”ג הרגילים.

 

עוד יובהר, כי על אף האמור, ככל שאגף תכנון ומדיניות יחליט כי קיים היבט תכנוני בבקשה ספציפית, על אף שהיא נכללת ברשימה האמורה, תיבדק הבקשה גם בהיבט התכנוני ותובא לאישור ות”ת/מל”ג.