08/08/17

נוהל הגשת בקשות לפתיחת תוכניות לימודים חדשות שאין להן היבטים תכנוניים

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז (8.8.2017), החליטה המל"ג לאמץ  את ההמלצות האגף לתכנון ומדיניות בעניין נוהל להגשת בקשות לפתיחת תוכניות לימודים חדשות שאין להן היבטים תכנוניים, וזאת על מנת לקדם ולייעל את התהליך.

לפי נוהל זה, מוסדות שהגישו בקשות לתוכניות במסגרת תוכנית החומש בהתאם לפירוט להלן, לא יידרשו לקבל אישור ות"ת/מל"ג בהיבט התכנוני, ויוכלו להגיש את התוכניות לאישור ביתר ההיבטים, ובלבד שקבלו אישור מראש ובכתב מאגף תכנון ומדיניות כי התוכנית נכללת כאחת מאלה:

  1. שינוי במתכונות של תוכניות לימודים שכבר קיבלו הסמכה, כגון: שילוב בין תארים קיימים בעלי הסמכה לצורך יצירת תואר דו-חוגי או חוג לאחר תואר קיים;
  2. הפיכת תואר ראשון חד-חוגי לדו-חוגי.
  3. הוספת מגמה/התמחות לתואר ראשון קיים בעל הסמכה לרבות במסגרת תואר ראשון רב- תחומי;
  4. הוספת/ביטול תזה לתואר שני מוכר שקיבל הסמכה;
  5. פתיחת תוכנית משותפת בין שני מוסדות אקדמיים כאשר לכל מוסד יש תואר קיים מוכר שקיבל הסמכה;
  6. פתיחת תוכנית בשפה זרה המקבילה לתוכנית קיימת בעלת הסמכה;
  7. פתיחת מסלול ישיר לתואר שני כאשר קיימים תואר ראשון ושני בעלי הסמכה.
  8. תוכניות הסבת אקדמאים כשלמוסד יש תואר שקיבל הסמכה.

למען הסר ספק יובהר כי נוהל זה מאפשר הגשת התוכניות לפי הפירוט דלעיל, ללא צורך בבדיקה בהיבט התכנוני בלבד, וכי בדיקת התוכניות כאמור, ביתר המישורים – לרבות תקציבי, אקדמי, שכר סגל ומשפטי – תתבצע בהתאם לנהלי ות"ת/מל"ג הרגילים.

עוד יובהר, כי על אף האמור, ככל שאגף תכנון ומדיניות יחליט כי קיים היבט תכנוני בבקשה ספציפית, על אף שהיא נכללת ברשימה האמורה, תיבדק הבקשה גם בהיבט התכנוני ותובא לאישור ות"ת/מל"ג.