23/01/19

נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג – מסמך מס' 4449

בישיבתה ביום 23.1.2019 דנה ות"ת בסיכום דיווחי המוסדות אשר הוגשו במסגרת "נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג", ובהמלצת פורום יושבי ראש הוועדות התחומיות במל"ג מישיבתו ביום 25.12.18 וזאת בהמשך לתזכיר הצוות המקצועי של ות"ת-מל"ג בנושא .
ות"ת מחליטה להמליץ למל"ג כלהלן:

  1. בשל העובדה שחלק מהתכניות שנפתחו ללא אישור ות"ת ומל"ג פועלות שנים רבות (חלקן לפני למעלה מ-20-30 שנה), תיערך בדיקה תקציבית של התכניות שנפתחו ללא אישור החל בתכנית הרב שנתית הנוכחית (שנת 2016). מוסדות אלה יגישו נספח תקציבי שייבחן ע"י הצוות המקצועי בוות"ת כדי לוודא איתנות פיננסית ועמידה בהנחיות ות"ת. נספח תקציבי שלא יבטיח איתנות כאמור, יובא בפני ות"ת. התכניות לא תיבדקנה במישור התכנוני.
  2. לגבי התכניות שנפתחו ללא אישור לפני התכנית הרב שנתית הנוכחית, לאור העובדה שמדובר במספר גדול של תכניות (למעלה מ-50 תכניות) שנפתחו לפני שנים רבות והן פועלות במוסדות, לא תיערך בחינה תכנונית ותקציבית לתכניות, אך המוסדות יגישו התחייבות כי התכניות אינן פוגעות במצב התקציבי.