18/07/17

נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג ("נוהל גילוי מרצון")

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז (18.7.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצה ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה והחליטה לאשר את הנוהל להסדרת חריגות מהחלטות המל"ג ("נוהל גילוי מרצון"), המצורף כנספח ב' להחלטה זו.

נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג

 
א. כללי
מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל התפתחה באופן ניכר במהלך השנים, תוך גידול ממשי במספר המוסדות לצד גידול במספרי הסטודנטים.
בד בבד המל"ג קיבלה, מכוח סמכותה בחוק, החלטות רוחביות באמצעותן הסדירה נושאים רבים וחשובים הנוגעים לפעילות המוסדות להשכלה גבוהה.
לאחרונה, עם הקמת היחידה לבקרה, אכיפה ורישוי באגף האקדמי במל"ג, התברר כי ישנן מספר החלטות רוחביות אשר רבים מהמוסדות אינם עומדים בהן באופן חלקי או מלא ובשלב זה הנוהל יתמקד בהן.
הואיל ומל"ג מעוניינת לחזק את האוטונומיה של המוסדות להשכלה גבוהה, אשר מבוססת על אחריות המוסדות לניהולם התקין והראוי, הוחלט לבצע מהלך כולל להסדרת הנושא בשיתוף המוסדות.
לשם כך, תקיים המל"ג תהליך במסגרתו יוכלו המוסדות להגיש ביוזמתם דיווחים על אי עמידה בהחלטות המצוינות בנספח 1 המצורף והטיפול בהסדרתם יעשה בהתאם לנוהל המפורט מטה. הסדרה זו מתייחסת למספר החלטות מל"ג ספציפיות, אך זה לא פוטר את המוסדות מעמידה בכלל ההחלטות והנהלים של מל"ג/ות"ת.

 
ב. דרך פעולה
1. הנוהל תקף לכלל המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה (להלן "מוסד") ויחל מיום 18.7.2017 ועד ליום 31.12.2017 (להלן "תקופת הנוהל").

 
2. מוסד המבקש לדווח במסגרת הנוהל על אי עמידה בהחלטות המצורפות, יציין עבור כל מקרה באופן מתומצת :
א. ציון ההחלטה הרלוונטית;
ב. תיאור אי העמידה/החריגה מההחלטה;
ג. מועדי החריגה/אי העמידה בהחלטה;
ד. נתונים רלוונטיים נוספים כגון: מספר הסטודנטים בתוכנית.
ה. בקשה מנומקת לאישור החריגה או המתווה לסיומה.

 
3. הדיווחים של המוסדות יועברו וירוכזו על ידי צוות בקרה, אכיפה ורישוי באגף האקדמי של המל"ג ויועברו על ידו לטיפול בוועדות המשנה הרלוונטיות.

 
4. בהתאם לכמות ולאופי הדיווחים שיתקבלו, יוחלט על אופן הטיפול.

 
5. מל"ג ות"ת שומרת לעצמה את הזכות לבחון את הנוהל ולבצע בו שינויים במידת הצורך תוך דיווח למוסדות להשכלה גבוהה.

 
6. במסגרת תקופת הנוהל, ככלל לא תוטלנה סנקציות בגין הפרה שדווחה וטופלה לפי הנחיות מל"ג.

 
ג. תנאים להליך ההסדרה

 
1. מוסד יוכל להגיש פעם אחת מסמך מרוכז שיכלול את כל החריגות הרלוונטיות שבגינן יתנהל המשך הדיון בהליך.

 
2. בזמן תקופת הנוהל, יוכל מוסד להתייעץ עם הצוות המקצועי במל"ג/ות"ת בנוגע למקרים אשר בכוונתו לכלול לאחר מכן בדיווח שלו. יובהר כי רק מקרים שייכללו בסופו של דבר בדיווח, יידונו בהתאם לנוהל זה.

 
3. במסגרת נוהל זה, מוסדות יוכלו לדווח רק על חריגות שהחלו לפני תאריך תקופת הנוהל (בהתאם לסעיף ב.1).

 
4. לגבי חריגות אשר החל לגביהן בירור מול המוסד או שנדונו כבר על ידי מל"ג/ות"ת טרם תקופת הנוהל, יימשך הטיפול בהן כרגיל ע"י ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה ולא ניתן לדווח עליהן במסגרת נוהל זה.
הבקשות תוגשנה באמצעות דוא"ל noaz@che.org.il למרכזת בתחום בקרה, אכיפה ורישוי הגב' נועה זמר.