16/07/19

נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג – ציון התמחות על גבי התעודה בתואר ראשון

במקרים פרטניים הנוגעים לתוכניות מסוימת, רשאי מוסד להפנות בקשה חריגה ליחידה לשכר ותנאי העסקה בות"ת.

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט (16.7.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת פורום יושבי ראש הוועדות התחומיות במל"ג מיום 11.6.2019 בהתייחס לדיווחי המוסדות אשר הוגשו במסגרת "נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג" בנושא ציון התמחויות ומגמות על גבי תעודת תואר הבוגר ללא אישור.
המל"ג שבה ומדגישה כי בהתאם למדיניותה אשר נקבעה בהחלטת המל"ג מיום 20.12.2005 בנושא "מהות התואר הראשון – התמחויות ומגמות לתואר ראשון" כי ככלל מוסד להשכלה גבוהה יעניק תואר ראשון שהוסמך להעניקו בתחום הרחב בו נמצאים רוב לימודי התוכנית לתואר ראשון ואילו את "ההתמחות/מגמה/מסלול" ניתן יהיה לרשום בגיליון הציונים אך לא בתעודת התואר עצמו.
בהמשך לאמור לעיל, מחליטה המל"ג שלא לאשר למוסדות אשר דיווחו במסגרת נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג לציין התמחויות ומגמות על תעודת הבוגר למחזורי הלימוד אשר יתחילו לימודיהם בשנה"ל תשפ"א.