20/03/18

נוהל טיפול בבקשות להמלצות המל"ג על מינויים לגופים שונים: הצעה לעדכון החלטת מל"ג מיום 3.3.2015

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה, והחליטה כלהלן:

  1. לצורך טיפול שוטף בבקשות להמלצת המל"ג על מינוי מועמדים לגופים חיצוניים, ימונה צוות פנימי קבוע (להלן: "הצוות") אשר יכלול ארבעה חברים: סגן יו"ר מל"ג בראש הצוות ועוד שלושה חברי מל"ג: חבר מל"ג אחד מכל ועדת משנה תחומית.
  2. סגן יו"ר מל"ג יגבש את הרכב הצוות, בהתייעצות עם יושבי ראש ועדות המשנה התחומיות. הרכב הצוות יאושר ע"י המל"ג וילווה בעבודתו ע"י נציג הלשכה המשפטית של המל"ג. את עבודת הצוות ירכז מנהל בכיר תחום פיתוח ומדיניות אקדמית.
  3. הצוות יטפל במגוון הבקשות המגיעות אל שולחנה של המל"ג בכל הקשור למינוי/המלצה על מועמדים לגופים חיצוניים, ויגיש את המלצותיו המפורטות למועצה להשכלה גבוהה בכל בקשה ובקשה.
  4. במסגרת תפקידו, יקיים הצוות התייעצויות עם המוסדות להשכלה גבוהה (באמצעות ארגוניהם המייצגים ובאמצעות פנייה ישירה לראשי המוסדות שאינם מיוצגים ע"י ארגון כלשהו) ועם חברי המל"ג, לצורך גיבוש המלצתו על המועמדים. ככל שהחוק שבמסגרתו נעשה המינוי אינו מגביל כי המינוי יהיה דווקא ממוסד מוכר בישראל, יפנה הצוות גם למל"ג יו"ש לקבלת מועמדים מטעם המוסדות שבאחריותה.
  5. במסגרת הגשת המלצתו לרשימת המועמדים לגופים החיצוניים, יציג הצוות את כל המועמדים שהוצעו ומתוכם יציע את רשימת המועמד/ים המומלץ/ים[1] למל"ג, בצירוף הנימוקים להמלצה.
  6. ככלל, המלצות הצוות למליאת המל"ג (בצירוף כל החומר הרלוונטי וקורות החיים) יובאו למל"ג בהתאם לקבוע בסעיף 6 לסדרי נוהל לדיוני המועצה להשכלה גבוהה שכותרתו "קבלת החלטות בנוהל מיוחד".
  7. למען הסר ספק יודגש כי, בכל בקשה להמלצה על מועמדים לגופים חיצוניים, תתקבל ההחלטה על ידי מליאת המועצה להשכלה גבוהה.
  8. לאחר קבלת ההחלטה במל"ג, יודיע סגן יו"ר המל"ג או מי מטעמו על ההחלטה לגורם המוסמך שפנה בבקשה.
  9. הצוות יגיש למל"ג אחת לשנתיים דו"ח על הבקשות שנדונו וההחלטות שהתקבלו.

[1]  לאחר שנתנו הסכמה עקרונית לכהן בתפקיד – בכפוף לקבלת אישור המל"ג.